Home > กาแฟสด > เครื่องบดกาแฟ NUOVA SIMONELLI คู่มือการใช้งาน

เครื่องบดกาแฟ NUOVA SIMONELLI คู่มือการใช้งาน

เครื่องบดกาแฟ NUOVA SIMONELLI คู่มือการใช้งาน

คู่มือเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ NUOVA SIMONELLIรูปที่ 1 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

1. ข้อมูลสำคัญ
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้งานเครื่อง และ/หรือผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่อง และต้องพิจารณาเครื่องในลักษณะโดยรวม คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของเครื่อง รวมถึงการชี้บ่งที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย
จัดเก็บคู่มือนี้ไว้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และจัดเก็บไว้คู่กับอุปกรณ์เสมอหากมีการโอนให้กับผู้ใช้งานใหม่

ข้อมูลที่บรรจุในคู่มือนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อกำหนดความปลอดภัยและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทำงาน ซึ่งบรรจุมากับเครื่องและบนวัสดุหีบห่อ คู่มือนี้สะท้อนให้เห็นสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีของเครื่องและไม่ควรถูกพิจารณาว่าล้าสมัยโดยตัวคู่มือเอง เนื่องจากการปรับปรุงจะทำบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคู่มือนี้โดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงฉบับเก่า ยกเว้น บางกรณีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะอื่นนอกเหนือที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน และผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เครื่องต้องใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ต้องจัดเก็บคู่มือนี้อย่างระมัดระวัง ผู้ผลิตปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือสิ่งของหรือตัวเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือใช้งานในลักษณะอื่นนอกเหนือที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้หรือในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยและการบำรุงรักษาที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: