Home > กาแฟสด > กาแฟ ประโยชน์ การคั่วเมล็ดกาแฟและสูตรกาแฟสด

กาแฟ ประโยชน์ การคั่วเมล็ดกาแฟและสูตรกาแฟสด

การบริโภคกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟ คนเรารู้จัก  “ กาแฟ ” มาเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้ว   จวบจนปัจจุบัน  กาแฟนับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก  นอกจากรสละมุนลึกล้ำแล้ว  หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม  “ คาเฟอีน”  ในกาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจในหลายด้านด้วยกัน

คาเฟอีนกระตุ้นให้สมองตื่นตัว    ซึ่งจะเร่งความเร็วของการประมวลผลข้อมูลในสมองและย่นระยะเวลาในการตอบสนอง  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ต้องการสมาธิ  การใช้เหตุผลและความจำ  คาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะช่วยลดความหงุดหงิด  อารมณ์ซึมเศร้า  และความเครียดได้  ทำให้ผู้ดื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข

อ่านต่อ >>>>>>คลิ๊ก

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: