Home > กาแฟสด > กาแฟ นำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนยเข้ามา

กาแฟ นำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนยเข้ามา

กาแฟ นำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนยเข้ามา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนยเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง
กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า
1. ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มีพันธกรณีที่ต้องยกเลิกโควตานำเข้า (Tariff  Rate Quotas : TRQ) ให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นเป็น 3 ระยะคือภายในวันที่       1 มกราคม ของปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า) ภายใต้ความตกลงดังกล่าว  ซึ่งในกรณีของสินค้าเมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป ชา น้ำนมดิบ และนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย นอกจากจะต้องยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 แล้ว  ยังจะต้องลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 สำหรับกาแฟสำเร็จรูป ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนย และร้อยละ 5 สำหรับเมล็ดกาแฟ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเปิดตลาดนำเข้าสินค้าดังกล่าว

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: