Home > กาแฟสด > กาแฟ การปลูกกาแฟ พันธุ์กาแฟ การแปรรูป แหล่งผลิตของโลก

กาแฟ การปลูกกาแฟ พันธุ์กาแฟ การแปรรูป แหล่งผลิตของโลก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea spp.

ประวัติ และการใช้ประโยชน์

                เริ่มการใช้ประโยชน์จากคนเลี้ยงแพะชาวอาราเบียที่สังเกตุดห็นว่าเมื่อแพะกินผลและเมล็ดกาแฟแล้วมีความคึกคะนองผิดปกติ จึงได้เริ่มรับประทานบ้างพบว่าก่อให้เกิดความสดชื่น จึงได้แพร่กระจายการรับประทานเมล็ดกาแฟไปสู่ชาวยุโรป และทั่วโลกในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ถิ่นกำเนิด

                เชื่อกันว่ากาแฟมีถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา แถบประเทศเอธิโอเปีย โดยเป็นพืชที่ขึ้นโดยทั่วไป เป็นพืชป่าในระยะนั้น และเมื่อมีการใช้ประโยชน์มากขึ้น ความต้องการกาแฟก็มีมากขึ้น จึงถูกนำมาพัฒนาเป็นพืชปลูกในระยะต่อมา
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: